Reglement

Art. 1. Voorwerp

Het onderhavige reglement beschrijft de algemene voorwaarden die gelden voor de wedstrijd met als titel " Win een Ipad"(hierna de "Wedstrijd") georganiseerd door BWC BV, met maatschappelijke zetel in de Oorlogskruisenlaan 120, 1120 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0842 448 364 (hierna de "Organisator").

De deelnemers verklaren dat ze de inhoud van dit reglement kennen.

Met hun deelname aan deze Wedstrijd verklaren de deelnemers de voorwaarden van het onderhavige regelement te aanvaarden.

Het reglement is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in onze deelnemende speelzalen.

Deelnemen aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van het onderhavige reglement.

Art. 2. Deelnemingsvoorwaarden en uitsluitingen

De Wedstrijd is toegankelijk voor alle personen van minstens 21 jaar, behalve:

Ook personen opgenomen in de EPIS-lijst van spelers die zijn uitgesloten van casinospelen en sportweddenschappen in BelgiŽ, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

BWC BV behoudt zich het recht voor een persoon uit te sluiten van de Wedstrijd bij het niet naleven van een of meer voorwaarden van het onderhavige regelement of in geval van fraude, misbruik, opzet of deelname te kwader trouw.

Art. 3. Verloop van de Wedstrijd en toekenning van de prijs

3.1 Verloop van de Wedstrijd

De Wedstrijd loopt van 25/09/23 tot en met 08/10/23 om 23.55 uur.
Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd, moeten de deelnemers in het bezit zijn van een geldige code die ze hebben ontvangen bij hun bezoek aan de deelnemende speelzalen van Golden Palace. Ze hebben dan het recht deze code in te voeren in de juiste rubriek op de website www.winandmore.be.

De deelnemers moeten de wedstrijdvragen correct beantwoorden.

In geval van een ex aequo bepaalt de schiftingsvraag wie wint: de deelnemer van wie het antwoord het juiste antwoord het dichtst benadert, wordt uitgeroepen tot winnaar.

Is er opnieuw een ex aequo, wint de deelnemer die als eerste de vragenlijst verstuurt.

Het aantal tickets per persoon is beperkt tot 1 ticket per dag en per deelnemende speelzaal.

De tickets zijn persoonlijk en mogen niet worden overgedragen of verkocht. Elke toegangscode op de website waarvan de gegevens niet overeenkomen met de identificatiegegevens die de speler heeft opgegeven, heeft de ongeldigheid van de deelname als gevolg.

Er wordt alleen rekening gehouden met volledig ingevulde deelnemingsformulieren die worden ontvangen voor het einde van de Wedstrijd.

3.2 Toekenning van de prijs

De† prijs is†een Ipad.

De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig worden aanvaard.

De prijs kan in geen geval worden omgewisseld voor andere producten of cash geld. De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

De winnaars worden verwittigd via mail en hun naam en voornaam zullen worden gepubliceerd op de socialemediakanalen van de groep Golden Palace.

Als wij geen reactie krijgen binnen 2 werkdagen, nemen wij contact op met de winnaars via het mobiel nummer dat ze hebben opgegeven op het deelnemingsformulier.

Als wij op dit telefoontje geen reactie krijgen binnen 2 werkdagen, erkennen de winnaars dat ze worden gediskwalificeerd en kunnen ze niet langer maken op de prijs.

Art. 4. Identificatie

De deelnemer wordt geÔdentificeerd op basis van de volgende, door hemzelf verstrekte gegevens:

BWC BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de identificatie van een Deelnemer onmogelijk is doordat hij verkeerde of onvolledige gegevens heeft opgegeven.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

De deelnemers stemmen ermee in dat hun naam wordt gepubliceerd, maar krijgen hiervoor geen vergoeding.

Met hun inschrijving voor deze Wedstrijd aanvaarden de deelnemers dat ze zullen worden geÔnformeerd over de resultaten van deze wedstrijd via een newsletter verzonden door een van de firma's van Golden Palace.

De winnaars van de Wedstrijd aanvaarden dat ze instemmen met diverse promotiecampagnes zonder dat ze hiervoor aanspraak kunnen maken op enige vergoeding en dit gedurende een periode van 6 maanden, meer bepaald met de publicatie van interviews, foto's en video's en de vermelding van hun naam op social media, in de newsletters van BWC BV alsook in de geschreven en audiovisuele pers en op het internet.

Art. 5. Aansprakelijkheid

Noch BWC BV noch zijn personeel noch de partners op wie een beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, materiŽle, immateriŽle schade of lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van de prijs. In dat geval moet de winnaar contact opnemen met de fabrikant van de prijs.

BWC BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in de volgende gevallen (zonder dat deze lijst volledig is):

In geval van een Wedstrijd op het internet: elke deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van de kenmerken van het internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties en responstijden om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, van de risico's van onderbreking en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht op het internet, van het gebrek aan beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele diefstal en van de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

BWC BV aanvaardt geen klachten met betrekking tot deze beperkingen.

Art. 6. Recht op afbeelding

Elke deelnemer geeft BWC BV en de partnerondernemingen van de Wedstrijd waaraan hij heeft deelgenomen, de toestemming om zijn naam en voornaam, zijn stem en/of zijn afbeelding te reproduceren en bekend te maken met alle middelen en procedťs en op alle dragers en met name op de website www.goldenpalace.be, en dit voor een periode van twee (2) jaar vanaf de startdatum van de Wedstrijd en over de hele wereld, zonder dat hij voor dit gebruik aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Art. 7. Persoonsgegevens

7.1. BWC BV verwerkt de persoonsgegevens die werden verstrekt in het kader van de Wedstrijd en werden bedoeld in artikel 4 van het onderhavige Reglement in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

7.2. Verwerkingsverantwoordelijke - De deelnemers aan het spel worden geÔnformeerd dat BWC BV, als Organisator van de wedstrijd, de verwerkingsverantwoordelijke is zoals bedoeld in artikel 4 van het onderhavige reglement, en dat hij deze gegevens geautomatiseerd verwerkt, met name wanneer de deelnemers inloggen en zich inschrijven op de website www.windandmore.be. En op de website www.goldenpalace.be.

7.3. Verzamelen van gegevens en doeleinde - De deelnemers geven BWC BV vrij en weloverwogen de toestemming om de hen betreffende persoonsgegevens te verzamelen bij hun deelname aan de Wedstrijd.

De door BWC BV verzamelde en verwerkte persoonsgegevens hebben de volgende doeleinden:

Onder voorbehoud van hun uitdrukkelijke toestemming kunnen de over de deelnemers verzamelde gegevens door BWC BV worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bv. om hen regelmatig te informeren over nieuwe producten en spellen in de speelzalen van Golden Palace en op de website www.goldenpalace.be, de organisatie van nieuwe wedstrijden en activiteiten en diensten aangeboden door BWC BV.

7.4. De deelnemers hebben een recht van inzage en een recht op rectificatie met betrekking tot deze gegevens, en in voorkomend geval een recht van bezwaar tegen het gebruik ervan voor direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen moet de deelnemer een brief sturen naar het volgende postadres: Oorlogskruisenlaan 120, 1120 Brussel en een kopie van zijn identiteitskaart bijvoegen.

7.5. BWC BV zal alle vereist voorzorgsmaatregelen nemen om de verstrekte gegevens vertrouwelijk te houden.

Door de verzending van zijn persoonsgegevens te bevestigen, erkent de deelnemer dat de verzending van deze gegevens nooit zonder risico is.

7.6. Surf naar https://www.goldenpalace.be/conditions-d-utilisation voor meer informatie over het privacybeleid en hoe de deelnemers hun privacy-instellingen kunnen aanpassen.

Art. 8. Bewijs

8.1. Hierbij wordt overeengekomen dat de BWC BV gebruik zal kunnen maken, met name om het bewijs te leveren van elke daad, elk feit of elke weglating, van programma's, gegevens, bestanden, registraties, handelingen en andere elementen (zoals opvolgings- of andere verslagen), in tastbare vorm of in digitale of elektronische formaten of dragers, rechtstreeks of onrechtstreeks opgesteld, ontvangen of bewaard door de BWC BV met name in zijn computersystemen.

8.2. De elementen in kwestie zijn op die manier bewijzen en zullen, als ze door BWC BV als bewijsmiddelen worden voorgelegd in een geschillen- of andere procedure, ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar zijn tussen de partijen op dezelfde manier, in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.

Art. 9. Betwistingen

9.1. In geval van deelname aan de Wedstrijd via een smartphone, mag het merk achter het besturingssysteem van de smartphone (Apple, Google ...) of het merk van de smartphone zelf niet worden beschouwd als een sponsor of als op enigerlei wijze betrokken bij de Wedstrijd.

9.2. Elke klacht over deze Wedstrijd, het verloop ervan en/of de prijs die eraan verbonden is moet, uiterlijk binnen tien kalenderdagen na afloop van de Wedstrijd, schriftelijk worden overgemaakt aan het volgende adres: Oorlogskruisenlaan 297, 1120 Brussel.

Klachten kunnen in geen geval mondeling of telefonisch worden behandeld.

Klachten die worden overgemaakt buiten deze termijn, klachten die niet schriftelijk zijn opgesteld of klachten waarvan de opsteller niet kan worden geÔdentificeerd bij naam, zullen niet worden behandeld.

Art. 10. Aanvaarding van het Reglement

10.1. Elke deelname impliceert de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het wedstrijdmechanisme, van het Reglement en van de eventuele aanhangsels ervan en er zal geen rekening worden gehouden met eventuele betwistingen ervan.

10.2. Deelnemers die een of meer van de artikels van dit Reglement overtreden zullen worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd en zullen, in voorkomend geval, niet meer in aanmerking komen om een prijs te winnen.

10.3. Het Reglement en de eventuele aanhangsels ervan zijn op elk moment beschikbaar op www.winandmore.be.

Art. 11. Wijzigingen van de Wedstrijd

11.1. BWC BV behoudt zich het recht voor, in overleg met zijn partnerondernemingen, de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op elk moment op te schorten, te verkorten, te verlengen, uit te stellen, te annuleren of te beŽindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opgave van reden en zonder enige schadevergoeding aan de deelnemers of derden. In dit geval verschijnt er een aankondiging op de website www.winandmore.be.

11.2. Indien BWC BV of een van zijn partners verplicht zou worden om de Wedstrijd vroegtijdig te beŽindigen, te wijzigen of stop te zetten door ongepast gedrag van een van de deelnemers, behoudt BWC BV zich het recht voor een vergoeding te eisen voor de hierdoor ontstane schade.

11.3. BWC BV kan op elk moment een persoon uitsluiten van de Wedstrijd na een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een Wedstrijd. Elke poging tot fraude vanwege een deelnemer aan de Wedstrijd kan de ongeldigheid van zijn deelname als gevolg hebben. Bovendien kan BWC BV elke deelnemer uitsluiten die onjuiste gegevens heeft opgegeven.

Art. 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Toepasselijk recht

BWC BV zal autonoom, met inachtneming van de Belgische wetgeving, elk geschil beslechten in verband met de interpretatie en/of toepassing van het Reglement en de eventuele aanhangsels ervan.

12.2. Geschillen

De deelnemers verbinden zich ertoe, in geval van onenigheid over de toepassing of interpretatie van het Reglement, eerst te proberen het geschil in der minne te regelen met BWC BV alvorens een gerechtelijke procedure in te stellen.
Bij aanhoudende onenigheid over de toepassing of interpretatie van het Reglement en de eventuele aanhangsels ervan of wanneer het geschil niet in der minne kan worden geregeld, zal het alleen kunnen worden beslecht door de bevoegde Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Alle rechten voorbehouden, BWC BV 14/10/2020.