Privacy policy

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

Golden Palace Waterloo nv en de eenheden van de groep Golden Palace (hierna "Golden Palace" of de "Verwerkingsverantwoordelijke") verwerken uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid van Gebruiker van de Website www.goldenpalace.be (hierna de "Website").

Bij het aanmaken van een Spelersaccount op de Website verstrekt u ons persoonsgegevens (hierna de "Gegevens").

Golden Palace verwerkt de Gegevens van elke Gebruiker in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "AVG") alsook de geldende wetgeving hierover.

2. Hoe contact opnemen met de data protection officer (DPO) van Golden Palace?

In overeenstemming met artikel 37 van de AVG werd de heer Serge Sacrť aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming.
Voor vragen over gegevensverwerking kunt u telefonisch contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het nummer 02/201.11.77 of via mail naar: serge.sacre@goldenpalace.be

3. Welke gegevens worden verwerkt door Golden Palace?

De door ons verwerkte gegevens zijn:

4. Welke types van verwerkingen voert Golden Palace uit met uw gegevens?

De verwerking door Golden Palace houdt in:

De verwerking houdt bovendien ook de doorgifte van persoonsgegevens in:

5. Welke zijn de doeleinden van de verwerking van uw gegevens door Golden Palace?

Golden Palace bepaalt de doeleinden en de middelen voor de gegevensverwerking.

1) De gegevensverwerking door Golden Palace is noodzakelijk voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:

2) De gegevensverwerking door Golden Palace is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarvan de Gebruiker een partij is door het aanmaken van een Spelersaccount en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Golden Palace.

3) Golden Palace verwerkt de gegevens om vragen van gebruikers te beantwoorden, te controleren of het Bonusbeleid van toepassing is enz.

4) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Golden Palace.

5) Golden Palace verwerkt de gegevens van de Gebruiker ook op basis van een gerechtvaardigd belang, in verhouding tot de rechten van de Gebruiker, om zijn diensten te kunnen aanbieden, de goede werking van de diensten te garanderen en de aangeboden diensten te verbeteren om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers.

6) De gegevensverwerking door Golden Palace voldoet aan de doeleinden van promotie, publiciteit, marketing, deelname aan wedstrijden en promoties, met inbegrip de communicatie over winnaars en de ontwikkeling van nieuwe games en aanbiedingen van weddenschappen:

  1. Om uw spelerservaring te optimaliseren, verstrekt de Operator u interessante informatie over producten en diensten via newsletters, zowel algemene als gepersonaliseerde.
    Hiervoor gebruikt de Operator uw persoonlijke identificatiegegevens, uw transactiegegevens en uw cookies.
  2. Er worden verschillende communicatiemiddelen gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en onze newsletters, zoals e-mail, sms en pushberichten.
  3. U kunt elke vorm van direct marketing makkelijk weigeren (of opnieuw aanvaarden wanneer u onze informatie opnieuw wenst te ontvangen) in uw persoonlijke instellingen als u inlogt op uw Gebruikersaccount.

7) De Gebruiker heeft ingestemd met de verwerking van zijn gegevens.

8) De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken door deze optie in zijn persoonlijke account te wijzigen of hiervoor een aanvraag te sturen naar support@goldenpalace.be

6. Worden uw gegevens doorgegeven aan partnerondernemingen, en met name buiten de Europese Unie?

De gegevens van gebruikers mogen worden doorgegeven:

Golden Palace aanvaardt dat de gegevens van een Gebruiker, met inbegrip van die gegevens die worden doorgegeven aan potentiŽle commerciŽle partners, niet zullen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve als de Gebruiker hiervoor vooraf zijn toestemming heeft gegeven.

De Gebruiker verklaart dat Golden Palace hem uitgebreid heeft ingelicht over de regels voor het gebruik van de Website en de Diensten.

Golden Palace raadt de Gebruiker aan om geen persoonsgegevens door te geven via e-mail of fax, behalve op de uitdrukkelijke vraag van de Operator. De Gebruiker moet vooraf zorgvuldig controleren of deze aanvragen effectief afkomstig zijn van de Operator.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard door Golden Palace?

Golden Palace bewaart de persoonsgegevens van gebruikers voor een termijn van 10 jaar voor alle doeleinden vermeld in punt 5.

Golden Palace behoudt zich met name het recht voor de persoonsgegevens van gebruikers te bewaren voor alle doeleinden die de wet oplegt voor online spelactiviteiten en weddenschappen.

De gebruikers verklaren te zijn geÔnformeerd en ermee in te stemmen, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II, dat Golden Palace verplicht is de fotokopie van de identiteitskaart of het stuk waaruit de identiteit van de Gebruiker blijkt, gedurende ten minste tien jaar na de laatste activiteit van de speler op de Website te bewaren.

8. Welke zijn uw rechten, als betrokkenen bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Gebruiker beschikt krachtens de AVG over bepaalde rechten. Deze rechten zijn:

1) Recht van inzage

De Gebruiker heeft het recht van Golden Palace uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de gegevens en inzage te verkrijgen van die gegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 van de AVG, namelijk:

2) Recht op rectificatie

In overeenstemming met artikel 16 van de AVG heeft u het recht dat de u betreffende gegevens die onjuist zijn zo snel mogelijk worden gerectificeerd en ook het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.

3) Recht van gegevenswissing (of "recht op vergetelheid")

U hebt het recht te vragen dat Golden Palace de u betreffende gegevens zo snel mogelijk wist en Golden Palace is verplicht deze gegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG als zich een van de volgende situaties voordoet:

Dit recht is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is:

4) Recht van beperking van de verwerking

U hebt het recht van Golden Palace de beperking van de verwerking te verkrijgen indien:

5) Recht op overdraagbaarheid van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

U kunt vragen dat de u betreffende, aan Golden Palace verstrekte gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Golden Palace hiertegen bezwaar kan maken in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

6) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door Golden Palace.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor prospectie met inbegrip van profilering.

7) Kennisgeving

Golden Palace informeert elke ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt over elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking van gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

9. Welke zijn de modaliteiten voor de uitoefening van de rechten vermeld in punt 9?

U kunt de hiervoor genoemde rechten uitoefenen met een schriftelijk verzoek verzonden naar het volgende adres: privacy@goldenpalace.be samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Golden Palace zal al het mogelijk doen om vragen over de rechten van de Gebruiker binnen een termijn van ťťn maand vanaf de ontvangst van de aanvraag te beantwoorden, op voorwaarde dat het de Gebruiker kan identificeren.

10. Hoe stemt u in met ons privacybeleid?

Door de Website van Golden Palace, in om het even welke hoedanigheid, te gebruiken, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk zijn vrije, specifieke, duidelijke en eenduidige toestemming aan Golden Palace om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG, binnen de grenzen en voor de doeleinden zoals hieronder vermeld.

Verder wordt de Gebruiker erover geÔnformeerd dat de door hem verstrekte persoonsgegevens worden geregistreerd in een gecontroleerd register dat op elk moment onder de verantwoordelijkheid valt van Golden Palace.

De Gebruiker heeft bovendien op elk ogenblik het recht om zijn toestemming in te trekken.

11. Bewijskracht

De Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld in het kader van zijn registratie of gebruik van de Website dezelfde bewijskracht hebben als indien deze documenten en gegevens op papier zouden zijn verstrekt of verzameld.

Hij verbindt zich er bovendien toe de bewijskracht van deze documenten niet te betwisten wegens het elektronische karakter.

12. Hoe contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen?

In overeenstemming met de AVG hebt u het recht aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de Privacycommissie, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Adres: Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

13. Welke zijn de verbintenissen van Golden Palace om de veiligheid van uw gegevens te garanderen?

In overeenstemming met de AVG verbindt Golden Palace zich ertoe alle vereiste maatregelen te nemen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's verbonden aan de verwerking ervan, om de veiligheid van de gegevens over de Gebruiker te bewaren en meer bepaald te verhinderen dat deze gegevens zouden worden vervormd of dat onbevoegden er toegang tot zouden hebben.

De technische maatregelen betreffen onder andere de anonimisering en de organisatorische maatregelen betreffen interne audits.

Als Golden Palace voor gegevensverwerking een beroep doet op onderaannemers, verbindt het zich ertoe dat deze moeten kunnen aantonen dat ze de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen.